ANESTEZİ NOTLARI VE SINAV ÖRNEKLERİ

Bu sayfadaki ders notları ve slaytlar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Eğitim programı çerçevesinde anlatılan seminer notları, temel anestezi kitaplarının bazı bölümlerinin çevirileri ile Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongrelerindeki sunumlarımdan ibarettir. Anlatıldıkları tarihten sonra üzerlerinde değişiklik yapılmamıştır.

Bu sayfadaki tüm bilgileri benden izin almaksızın kullanabilirsiniz.

ANESTEZİ ASİSTANLARI İÇİN:

DERS NOTLARI

 

Anestezi, Böbrekler ve Genitoüriner Sistem(2008)

  Anestezi ve Monitörizasyon (1997)
  Asit-Baz Dengesi (TARK 2005)
  Endotreakeal İntübasyon Gereçleri (1999)
  Doğumda epidural ve spinal analjezi: Bölüm 1: Lokal Anestezik Teknikleri (Çeviri) (2009)
  Doğumda epidural ve spinal analjezi: Bölüm 2: Opioidler (Çeviri) (2009)
  Fallot Tetralojisi (2006)
  Girişimsel anjiografide anestezi (2010)
  İleri yasam desteği (2005)
  Kardiyak Cerrahide Anestezi (2003)
  Kardiyak Hastalarda Nonkardiyak Anestezi (1997)
  Kardiyak Hastada Mekanik ve Farmakolojik Destek (2006)
  Kardiyak Hastanın Preoperatif Değerlendirilmesi (1998)
  Kardiyovasküler Fizyoloji
  Kardiyovasküler monitörizasyon (2000)
  Konjenital kalp cerrahisinde anestezi (2010)
  Koroner Arter Cerrahisinde Anestezi (2007)
  Nöromusküler Monitörizasyon (2000)
  Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Anestezi (1997)
  Pediyatrik Kardiyak Anjiografide Anestezi (2000)
  Toraks Cerrahisinde Anestezi (2006)
  Vasküler Cerrahide Anestezi Uygulaması (2007)

ANESTEZİ ASİSTANLARI İÇİN:

SLAYTLAR

  Aritmi Tedavisinde Yenilikler
  Asit Baz Dengesi
  Doğumsal Kalp Hastalıkları ve Anestezi
  Fallot Tetralojisi
  Genel Anestezi
  Geriatrik Hastalarda Anestezi
  Havayolu açıklığının Sağlanması
  Kalp İskemisinde Yeni Boyutlar (2002)
  Kardiyak Cerrahide Remifentanil
  Konjenital kalp cerrahisinde anestezi (2010)
  Koroner  Arter Cerrahisinde Anestezi (2002)
  Koroner Arter Cerrahisinde Anestezi (2007)
  Temel Yaşam Desteği
  Tek Akciğer Ventilasyonu
  Ürolojik cerrahide anestezi (2008)
  Vasküler Cerrahide Anestezi (2007)

 

SINAVLAR

No.

Konu

Soru sayısı

1

Otonom sinir sistemi ilaçları

50

2

Otonom sinir sistemi ilaçları

10

3

Otonom sinir sistemi ilaçları

10

4

Otonom sinir sistemi ilaçları

10

5

Otonom sinir sistemi ilaçları (Kolinerjikler)

10

6

Otonom sinir sistemi ilaçları (Adrenerjikler)

10

7

Otonom sinir sistemi ilaçları (Adrenerjikler)

10

8

Sedatif hipnotikler

10

9 Sedatif hipnotikler 10

10

Lokal anestezikler

10

11

Antaritmikler

20

12

Kardiyak anestezi

10

 

ANESTEZİ TEKNİSYENLERİ İÇİN

NOTLAR

Aritmiler ve Elektrokardiyografi

Anestezi ve Monitörizasyon

SLAYTLAR

Anestezide Monitörizasyon (2010)

CPR (2004)

Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi  (2010)